تعمیر و نگهداری از توربین های بادی09106315037

پروژه تعمیر نگهداری نیروگاه بادی ایران

بلند و سر به فلک کشیده تا با باد بهتر بچرخد و انرژی پاک تولید کند ، به راستی هیچ راهی

برای تعمیر و نگهداری نیروگاه های بادی به غیر از دسترسی با طناب نمیباشد.

این سیستم دسترسی هم پاک میباشد ! هم ایمن و به صرفه .

تعمیر و نگهداری از توربین های بادی

تعمیر و نگهداری از توربین های بادی

تعمیر و نگهداری از توربین های بادی

ستفاده از انرژی بادپیشینهٔ دراز مدتی داشته و به حدود سده 2 پیش از میلاد در ایران باستانباز

می‌گردد.برای نخستین بار، ایرانیان موفق شدند با استفاده از نیروی باد، چرخ چاهرا

به گردش درآورده و آب را از چاه‌ها به سطح مزارع برسانند.

برای تعمیر و نگهداری توربین های بادی هیچ راهی بهتر از دسترسی با طناب نمی باشد

، این راه ایمن با صرفه و با حداکثر سرعت ممکن می باشد.

.